KZ
Заказать звонок
Бесплатно по России: 8 800 700-66-88
Нижний Новгород: 8 (831) 2-208-208
Уфа — 8 (347) 292-20-47
Екатеринбург — 8 (343) 253-09-13
Самара — 8 (846) 379-05-27
Казань — 8 (843) 567-32-36
Новосибирск — 8 (383) 230-01-19
Москва — 8 (499) 504-888-4

Компания ж?нінде

«Табыс индустриясы» компаниясы – ресейлік инженерлік консалтинг нар?ында?ы к?шбасшыларды? бірі болып табылады. Компания метал ??деуге арнал?ан станоктарды та?дау, жеткізу, іске ?осу ?рі ж?ндеу мен тапсырыс берушіні? ?ызметкерлерін о?ыту бойынша т?рлі ?ызметтерді ?сынады. 2000 жылдан бастап бізді? компаниямыз ?ол станоктарынан бастап автоматты желілерге дейінгі 3000-нан астам жабды?ты жеткізе отырып, 250-ден астам кешенді ?ндірісті жабды?тап берді. Атал?ан жабды? сан алуан ?нерк?сіп саласында ?олданылады. Атап айт?анда:

 • Ауаарна ?ндірісі
 • Т?тіндік ?ндірісі
 • Жабын ?ндірісі
 • Метал конструкция ?ндірісі
 • Желдетілетін ?асбет ?ндірісі
 • Есік ?ндірісі
 • Ыдыс, шан ?ндірісі
 • Метал жи?аз ?ндірісі
 • Электр шкаф ?ндірісі
 • Кеме жасау
 • Ауыл шаруашылы? техникасыны? ?ндірісі
 • Арнайы авток?лік ?ндірісі

«Табыс индустриясы» компаниясы – метал ??деуге арнал?ан Еуропалы? ж?не Азиялы? жетекші станок ?ндірушілерді?, атап айт?анда Spiro, RAS, Schechtl, Faccin, HPm, Vanad, ACL, DRM, Tailif, Tecna ж?не т.б. компанияларды? Ресейдегі ресми ?кілі болып табылады. Осы ынтыма?тасты? ?алыпты дилерлік ше?бермен шектеліп ?оймай, кешенді ?ызмет к?рсету, кепілдік міндеттемелерін орындау, ?осал?ы б?лшектер ?оймасын ?стауды ?амтиды.

Біз ?немі жа?а шешімдерді, технологияларды, жабды? ?ндірушілерін іздеудеміз. Ол ?шін, бізді? ?кілдеріміз барлы? жетекші ?лемдік к?рмелерге, жабды?тарды? ?ндіруші зауыттарына барып т?рады.

«Табыс индустриясы» компаниясы Сізге ?ндіруші кепілдігімен растал?ан тек т?пн?с?а станоктарды ?ана жеткізіп беруге кепілдік береді.

Клиенттерімізге ?олайлы болуы ?шін, бізді? ?оймаларымызда сан алуан метал ??дейтін жабды?тар, жина?таушы б?лшектер мен шы?ыс материалдары бар. ?азіргі та?да бізді? ?оймамызда сан алуан тапсырмаларды орындау ?шін 600-ден астам жабды? бар.

«Табыс индустриясы» компаниясыны? жеткізетін барлы? жабды?ы ?зіндік ?ызмет к?рсетумен ?атар сату алдында?ы сына?тан ?ткізіледі. ?ызмет к?рсету саласыны? мамандары б?кіл ?лем бойынша зауыттарда бірнеше рет о?удан ?тті. О?ан жабды? ?ндірушілерді? к?птеген ку?ліктері д?лел. Сонымен ?атар, ?ызмет ету барысында т?рлі жабды?тарды іске ?осу мен ж?ндеуге ?атысты ?за? жылды? т?жірибеге ?ол жеткіздік.

Ресей мен жа?ын шет елдердегі ж?здеген клиенттер «Табыс индустриясы» компаниясын метал ??деуге арнал?ан сенімді ?рі жо?ар?ы ?ндірісті жабды?ты жеткізуші ретінде та?дап алып отыр. Т?мендегі жа?дайлар оларды? осы та?дауына негіз болып отыр:

Сенімділік

 • Жалпы?а танымал ?рі ?за? жылды? т?жірибесі бар компания
 • Табысты ая?тал?ан сан алуан м?мілелер
 • ?аржы т?ра?тылы?ы, несиелер мен ?арыздарыны? болмауы
 • ?оймада?ы к?п м?лшердегі станоктар, жина?таушы б?лшектер мен шы?ын материалдары
 • Жабды?тарды? ?лемдік ?ндіруші зауыттарыны? ресми ?кілі болуы

Кешенді беталыс

 • Станоктарды атаулары бойынша емес, ?ндіріс технологиясы мен дайын б?йымны? параметрлері бойынша с?рыптау
 • ?оймадан алуан т?рлі жабды?тарды жеткізу – бекерге к?тіп, а?ша ?аражатын алдын-ала т?леммен ?стап т?рмау
 • М?мілені ?аржыландыру?а икемді беталыс – несиелік ж?не лизингтік сызбаларды, банктік кепілдемелерді ж?не бас?а да ?аржы ??ралдарын ке?інен пайдалану
 • Жабды?ты ?ндіруші зауыттан клиентке тікелей жеткізуді ?йымдастыру м?мкіндігі
 • Жабды?ты жеткізуді, орауды, тиеу-т?сіру ж?мыстарын ?йымдастыру
 • Іске ?осу ж?не ж?ндеу ж?мыстарын ж?ргізу, ?ызметкерлерді о?ыту
 • ?рекет ететін ?ндірістерде ?ызметкерлерді? та?ылымдамаларын ?ткізу
 • Цех логистикасы, ?алды?тарды о?тайландыру, ?ндірісті автоматтандыру

?ызмет к?рсету

 • ?ндіруші зауытты? кепілдігін толы?тыратын кепілдік ж?не кепілдіктен кейінгі ?ызмет к?рсету
 • Жо?ар?ы білікті ?ызмет к?рсетуші инженерлер, ?ндіруші зауыттарында т?ра?ты о?ыту
 • Алуан т?рлі салада ?олданылатын іске ?осу ж?не ж?ндеу мен т?рлі жабды?тар?а ?ызмет к?рсету ж?мыстары бойынша к?п жылды? т?жірибе
 • ?осал?ы б?лшектер, жина?таушы б?лшектер мен шы?ыс материалдарыны? ?оймасы
 • Жабды?тар?а т?ра?ты техникалы? бай?ау ж?ргізу ?шін келісімшарттар жасасу м?мкіндігі
 • Еуропалы? мамандарды? ?ызмет к?рсету ма?сатында келуін ?йымдастыру

Т?ра?ты а?парат жинау

 • Б?кіл ?лем бойынша жабды?тарды? к?рмелеріне, ?ндіруші зауыттарына, ірі ?ндірістеріне т?ра?ты т?рде барып отыру
 • Ресей мен шет елдерде т?рлі ?нім т?рлерін ?ндіру бойынша технологиялы? ат?арымдарды жинау
 • ?ндірістік ?рділерді о?тайлы ?йымдастыру ж?ніндегі м?мкін жолдар бойынша а?парат жинау